Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.prografika.eu
 2. Właścicielem strony internetowej www.prografika.eu a jednocześnie Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Izabela Pawińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ProGrafika profesjonalna grafika Izabela Pawińska, osiedle Ramendowskie 41, 34-123 Chocznia wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 9372478228; REGON: 381349546.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Skąd posiadam dane?

 1. Otrzymałam je od Klientów podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.prografika.eu

Jak zbieram dane?

 1. ProGrafika profesjonalna grafika dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. ProGrafika profesjonalna grafika zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT;
  b) korzystania z formularza kontaktowego w zakładce KOSZULKI;
  c) zawierania umowy pomiędzy firmą ProGrafika profesjonalna grafika reprezentowaną przez Izabelę Pawińską, a Klientem.
 4. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu;
  d) oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności;
 5. W przypadku podpisania umowy dodatkowo Klient podaje:
  a) adres;
  b) PESEL;
  c) NIP;
  d) firmy podają też REGON;
  e) Zgoda rodzica będzie wymagana do przetwarzania danych dziecka poniżej 16 roku życia. Umowy firma zawiera z osobami pełnoletnimi.
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na mojej Stronie Internetowej.

Jak wykorzystujemy i komu powierzamy zebrane dane?

 1. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej dane Klientów przetwarzane są w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania sprzedażą KOSZULKI.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa ProGrafika profesjonalna grafika, przez maksymalnie 10 lat od zakończenia umowy.
 4. Dane osobowe moich Klientów nie są obecnie przetwarzane poza Unią Europejską.
 5. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line, firmy kurierskie

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane przetwarzamy i przechowujemy zasadniczo na czas trwania naszego stosunku umownego, oraz do osiągnięcia celów związanych z danym procesem przetwarzania. O ile jest to przepisane ustawowo, określone dane osobowe przechowywane są również przez dłuższy czas.


Jakie uprawnienia posiadają Klienci wobec swoich danych osobowych?

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna art. 17 RODO
  Klienci mają prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez firmę ProGrafika profesjonalna grafika z wyjątkiem sytuacji gdy:
  a) rozpoczęto zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane;
  b) Klienci posiadają nieuregulowany dług wobec firmy ProGrafika profesjonalna grafika, niezależnie od metody płatności;
  c) Klient dokonał jakiegokolwiek zakupu wcześniej, więc zachowamy dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych (5 lat).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
  W każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
  Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
  W każdej chwili Klient może zmieniać własne dane osobowe, czy aktualizować za pośrednictwem firmy ProGrafika profesjonalna grafika w jej bazie danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Jak zabezpieczamy nasze usługi?

 1. Nasze standardy techniczne - Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL( Secure Socket Layer).
 2. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (np. Facebook). Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jak możesz zgłosić skargę, w przypadku gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych?

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu proszę o kontakt:
adres e-mail: biuro@prografika.eu
adres pocztowy: ProGrafika profesjonalna grafika Izabela Pawińska, osiedle Ramendowskie 41, 34-123 Chocznia

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator danych prosi o kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych bezpośrednio do firmy ProGrafika profesjonalna grafika:
adres e-mail: biuro@prografika.eu
adres pocztowy: ProGrafika profesjonalna grafika Izabela Pawińska, osiedle Ramendowskie 41, 34-123 Chocznia
Dane osobowe są wykorzystywane technicznie i organizacyjnie oraz zabezpieczane w porozumieniu przez firmę zewnętrzną www.promedia.iap.pl

Jak dokonujemy aktualizacji naszych zasad?

Zastrzegam sobie prawo do aktualizacji lub modernizacji zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania poprzez umieszczenie nowej, zmienionej wersji na mojej firmowej internetowej www.prografika.eu. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na mojej stronie internetowej.