Regulamin Newsletter

Regulamin Newsletter

Regulamin świadczenia usługi Newsletter

obowiązujący od dnia 21.01.2019 r.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez ProGrafika profesjonalna grafika Izabela Pawińska (adres: osiedle Ramendowskie 41, 34-123 Chocznia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9372478228, REGON: 381349546, e-mail: biuro@prografika.eu i tel.: +48 511 82 00 84 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) zwany dalej ProGrafika.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez firmę ProGrafika informacja w formie mailowej, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter przesyłany Klientowi zawiera:
  - informacje o firmie ProGrafika jako adresacie Newslettera;
  - informacje o ofercie usług, aktualnych promocjach, zniżkach, nowościach oraz inne wiadomości dotyczące firmy ProGrafika;
  - informacje o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera lub zmianie adresu e-mail Klienta, na który przesyłany jest Newsletter.
 5. Newsletter wysyłany jest sporadycznie, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Klienta aktywnego konta e-mail. 
 7. Przystąpienie do usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www:
  - podanie przez Klienta adresu e-mail;
  - wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu;
  - „kliknięcie” na przycisk „Zapisz się”;
  - potwierdzenie rejestracji poprzez „kliknięcie” na link przesłany przez firmę ProGrafika w wiadomości e-mail na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej.
 8. Poprzez „kliknięcie” na link potwierdzający rejestrację adres e-mail Klienta zostaje dodany do listy mailingowej firmy ProGrafika. Podany przez Klienta adres poczty e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania Klientowi Newsletterów. ProGrafika umożliwia Klientom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Klienta adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Klienta, a Klient nie podał innych danych osobowych.
 9. Podanie przez Klienta podczas czynności rejestracyjnych w formularzu adresu e-mail oraz imienia jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 10. Administratorem danych osobowych Klienta, jest ProGrafika profesjonalna grafika Izabela Pawińska (adres: osiedle Ramendowskie 41, 34-123 Chocznia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9372478228, REGON: 381349546, e-mail: biuro@prografika.eu i tel.: +48 511 82 00 84.
 11. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmę ProGrafika jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 12. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest udzielona zgoda, a samo przetwarzanie danych Klienta odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 tj. z późn. zm.).
 14. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody.
 15. Dane osobowe Klientów firmy ProGrafika firma będzie przekazywać do firm obsługujących w zakresie teleinformatycznym, prawnym, a także świadczącym usługi marketingowe. ProGrafika nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
 16. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia swoich danych, a także rezygnacji z usługi Newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora.
 17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę ProGrafika, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. ProGrafika nie dokonuje profilowania w oparciu o posiadane dane osobowe Klientów.
 19. Klient może w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres biuro@prografika.eu
 20. W ramach korzystania z usługi Newsletter Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - podawania firmie ProGrafika wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  - niezwłocznego aktualizowania danych podanych firmie ProGrafika w związku z zawarciem Umowy;
  - korzystania z usług oferowanych przez firmę ProGrafika w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 21. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

          - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prografika.eu

          - pisemnie na adres: ProGrafika profesjonalna grafika Izabela Pawińska, osiedle Ramendowskie 41, 34-123 Chocznia

 22. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść stanowi jedynie przykład zgłoszenia reklamacyjnego. Nie skorzystanie przez Klienta z powyższego przykładu nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ProGrafika zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 23.  ProGrafika zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu ProGrafika poinformuje Klientów przez umieszczenie na stronie internetowej www.prografika.eu stosownej informacji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 24.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Klienta o zmianach. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on, że rezygnuje z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 25.  Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na www.prografika.eu w stopce na dole strony REGULAMIN NEWSLETTER, gdzie można pobrać regulamin newsletter w formie pdf.
 26.  ProGrafika stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.prografika.eu

REGULAMIN PDF --->>> do pobrania